Klaar voor de toekomst

Naar de juiste cloud.

Zorg voor de optimale applicatie-ervaring

De cloud is je online fundament

iCura helpt zorginstellingen om hun applicatielandschap sneller, voordeliger en volledig geïntegreerd te maken. Dit bespaart tijd voor de zorgmedewerker en kosten voor de zorginstelling. We onderzoeken de huidige en toekomstige uitdagingen van jouw organisatie en welke invloed die hebben op jullie doelstellingen. In het Cloud Planning Process bepalen we samen welke uitdagingen relevant zijn voor jouw ICT. We plaatsen applicaties in de juiste cloud (public of private) en integreren ze door middel van een Enterprise Service Bus (ESB).

Op weg naar slimme zorg met iCura.

Korton helpt je in vier fases (klik op de blokjes voor meer info):
Ontdekken

Zorgstrategie

We onderzoeken de businessbehoeften van je organisatie. Wat zijn de uitdagingen en doelen? Wat is het onderscheidend vermogen en hoe ziet de waardeketen eruit?

Inzicht krijgen in doelen en uitdagingen van de organisatie

We onderzoeken de huidige en toekomstige uitdagingen van je organisatie. Welke doelen zijn gesteld en in hoeverre sluiten die aan op de uitdagingen? Samen bepalen we welke uitdagingen relevant zijn voor je ICT.

Onderscheidend vermogen en concurrentiepositie van de organisatie

Samen kijken we naar je zorglandschap en wat de positie van je organisatie is in de markt. Hoe word je een aantrekkelijkere werkgever of een organisatie waar cliënten graag gebruik van maken?

Inzicht krijgen in waardepositie ICT en aankoopbeleid

We achterhalen wat de waardepositie van ICT in de organisatie is en in hoeverre ICT de organisatie en haar diensten voorziet van onderscheidend vermogen. Op basis hiervan stellen we vast of het aankoopbeleid aansluit op de waardepositie van ICT en passen dit, waar nodig, aan.

Interviews

Jouw mensen kennen de behoeften van je organisatie het best. We brengen de wensen in kaart en bepalen daarmee de ICT-uitgangspunten.

Inzicht krijgen in de waardeketen en functionele behoeften

Welke toegevoegde waarde biedt jouw organisatie? Waarmee ontzorgen jullie klanten? Met de antwoorden op deze vragen kunnen we bepalen welke functionele behoeften er zijn en in hoeverre de huidige ICT-omgeving hieraan voldoet.

Vaststellen van de gebruikersbehoeften

We stellen vast wat de individuele behoeften van je mensen zijn bij de gewenste functionaliteiten. Dit doen we met een personaonderzoek op basis waarvan we werkplekprofielen creëren.

Functionaliteit en adaptatiestrategie

Het gebruik van functionaliteiten en de afstemming op de gebruikersbehoeften is bepalend voor het gebruik. We stellen vast wie de gebruikers zijn, hoe veranderingsgezind zij zijn en stemmen daar de adaptatiestrategie op af.

Cloud Sourcing Strategie

Met de vastgestelde ICT-uitgangspunten worden de functionele sourcingstrategie en normkaders bepaald.

Analyse van de gebruikersbehoeften

We analyseren de vastgestelde behoeften van de gebruikers en plotten de mogelijke routes voor een succesvolle sourcingstrategie. We houden rekening met de doelen van de onderneming en de werkbaarheid voor de gebruiker.

Analyse van normkader performance, beschikbaarheid en kosten

De gewenste security- en complianceniveaus worden vertaald naar een duidelijk normkader zodat ze aansluiten op de doelen van je organisatie. Vervolgens wordt het normkader geplot op de sourcingstrategie.

Bepalen

Cloud Sourcing bepalen

Aan de hand van de vastgestelde ICT-normkaders en functionele behoeften bepalen we het juiste sourcingmodel per applicatie en functie.

Soorten cloud vergelijken per functie en applicatie

We presenteren de sourcingstrategie met de functionaliteiten en behoeftes geplot op meerdere soorten cloud. We maken de verschillen voor de beschikbaarheid, veiligheid en kosten van de verschillende cloudsoorten inzichtelijk.

Vergelijking controleren op ICT Security, normkader en kosten

We stellen samen vast dat de gepresenteerde gegevens aansluiten op de eerder vastgestelde functionaliteiten, behoeften en normkaders voor performance, beschikbaarheid en veiligheid.

Per functie en applicatie het juiste sourcingmodel selecteren

Samen bekijken we welk type cloud het beste aansluit bij de strategie van je organisatie, de vastgestelde normkaders voor performance, beschikbaarheid en beveiliging en de bijbehorende kosten.

Business Case

We doen een functioneel vergelijk én we leggen de vastgestelde sourcingroute naast een totale business case. Kostentransparantie en voorspelbaarheid staan centraal.

Financiële vergelijking maken met de huidige situatie

We analyseren de huidige ICT-kosten, kijken naar de restwaarde van ICT-apparatuur, onderzoeken mogelijkheden voor het verschuiven van posten en maken een kostenvergelijk met de gewenste situatie. Hiermee wordt een totale businesscase inzichtelijk gemaakt.

Financiële uitgangspunten verifiëren en vaststellen

Samen bepalen we of gemaakte aannames correct zijn en of de gepresenteerde business case aansluit bij je wensen. Op basis daarvan bepalen we de definitieve financiële uitgangspunten.

Contractuele uitgangspunten private en public cloud

We stellen de contractuele uitgangspunten vast voor de nieuwe cloudomgeving van de verschillende functionaliteiten. We leggen de overeengekomen afspraken vast in een duidelijk Service Framework.

Design & Ontwerp

Solution Brief, Transitie- en Transformatieplan en het Functioneel Ontwerp worden bepaald.

Opstellen van de Solution Brief

Op basis van de vastgestelde functionaliteiten, behoeftes, normkaders en uitgangspunten wordt een Solution Brief opgesteld. De Solution Brief beschrijft in detail de nieuwe ICT-omgeving.

Opstellen van het Transitie- en Transformatieplan

We stellen een Transitie- en Transformatieplan op. Hierin wordt beschreven hoe de overgang plaatsvindt van de huidige omgeving naar de nieuwe omgeving. Er wordt helder beschreven wat de planning is, welke deliverables je kan verwachten en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Functioneel Ontwerp, eventueel met Due Diligence

In het Functioneel Ontwerp worden de wensen en eisen op functioneel niveau uitgewerkt, zodat je precies weet wat je kunt verwachten van de nieuwe omgeving. Met een Due Diligence-traject kunnen we het Functioneel Ontwerp eventueel verfijnen.

Migreren

Opbouw/uitrol

We formeren het projectteam, maken een gedetailleerd ontwerp, bouwen de centrale infrastructuur op en nemen gebruikers mee naar de nieuwe manier van succesvol samenwerken.

Kick-off Transitie & Transformatie

Zowel intern als extern vindt een kick-off plaats om het project bij alle betrokkenen scherp op het netvlies te hebben. We wijzen verantwoordelijken aan en bespreken de planning en de te verwachten deliverables.

Technisch Ontwerp vaststellen en valideren

Het Technisch Ontwerp wordt definitief vastgesteld op basis van de validatie van het Functioneel Ontwerp en de input vanuit de projectkick-off. Samen zetten we de laatste puntjes op de i zodat het project van start kan gaan.

Nieuwe omgeving opbouwen

We bouwen de nieuwe omgeving op conform het gevalideerde Technisch en Functioneel Ontwerp. Samen met de projectverantwoordelijke in je organisatie bewaakt de projectmanager het proces, de voortgang en de kwaliteit.

Migratie & Beschikbaar stellen

We migreren de bestaande ICT-middelen gefaseerd en zonder businessimpact naar de nieuwe situatie. De gebruikers in je organisatie worden voorzien van de individueel benodigde functionaliteiten.

Migratie applicatielandschap en data

Applicaties en data worden gemigreerd naar de nieuwe parallelle omgeving zodat de omgeving kan worden voorbereid voor test en acceptatie. We bepalen welke gebruikers(groepen) testen en stemmen de parameters voor de test en acceptatie af.

Functionele test & acceptatie

De ICT-omgeving wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor test en acceptatie. Zij valideren de functionaliteiten op basis van de gestelde parameters zodat we kunnen bepalen of de omgeving klaar is voor ingebruikname.

Informeren en activeren van de gebruikers

Alle gebruikers worden geactiveerd en krijgen informatie over de nieuwe omgeving. We stellen de inhoud en planning voor de trainingen definitief vast en plannen afspraken in

Adaptatie

We are live! Nu is het belangrijk dat iedereen de nieuwe ICT-middelen ook echt gebruikt. We bieden daarvoor een adaptatieprogramma dat helpt de nieuwe situatie succesvol te omarmen.

Trainen van de gebruikers

We bereiden gebruikers in kleine groepen voor op het gebruik van de nieuwe functionaliteiten in de nieuwe omgeving. Om er een succes van te maken zetten we zowel theorie als hands-on technieken in, om zowel handigheid met als plezier in het gebruik van de ICT-middelen te krijgen.

Ondersteunen van de gebruikers bij eerste ingebruikname

Je medewerkers gaan nu aan de slag met de nieuwe omgeving. Bij de eerste ingebruikname van de omgeving zorgen wij voor ondersteuning op locatie.

Toetsen van gebruikerstevredenheid

Het succes van de nieuwe omgeving is afhankelijk van het gebruik door je medewerkers. Dit proces borgen wij met het toetsen van de gebruikerstevredenheid. Daar waar nodig bieden we extra trainingen voor een betere benutting van de functionaliteiten.

Benutten

Zichtbaar blijven

Onze Serviceconsultant en Servicemanager verzorgen periodiek, samen met jouw ambassadeursteam, een workshop om de nieuwe omgeving en de adaptatie te optimaliseren.

Ambassadeursteam samenstellen

Na voltooiing van het project stellen we een ambassadeursteam samen waarin de disciplines van de organisatie goed vertegenwoordigd zijn. Dit team vormt de spreekbuis van je organisatie voor het vervolgproces van de adaptatie.

Periodiek overleg

Periodiek vindt overleg plaats met het ambassadeursteam over de adaptatie van de nieuwe omgeving. We stellen vast of de functionaliteiten het gewenste resultaat opleveren en of de gebruikers tevreden zijn.

Workshops voor het vergroten van de adaptatie

Op basis van de input vanuit het ambassadeursteam organiseren we workshops afgestemd op de behoefte van de organisatie. De adaptatie loopt net zo lang door totdat maximale benutting van de omgeving is bereikt.

Ondersteunen

De vastgestelde dienstverlening wordt continu getoetst op performance en eindgebruikerstevredenheid. De servicemanager zal periodiek de voortgang van dit proces bespreken.

Gebruikersondersteuning

Gebruikers kunnen voor ondersteuning terecht bij de supportdesk. Incidenten zijn inzichtelijk via de portal en de incidentmelder krijgt frequent statusupdates, per mail of telefoon.

Performance van de omgeving

De performance van de omgeving wordt continu verbeterd. Samen bepalen we waar verbeteringen mogelijk zijn en voeren we ze door.

Gebruikerstevredenheid

De servicemanager bewaakt de gebruikerstevredenheid en voert samen met jou regelmatig onderzoek uit (met enquêtes) om de actuele gebruikerstevredenheid vast te stellen. De uitkomsten toetsen we aan de verwachtingen en waar nodig voeren we aanpassingen door.

Innoveren

De business blijft veranderen. Daarom meten we constant de veranderende behoeften van de business. Dit zetten we af tegen de gebruikte functionaliteiten en technologische ontwikkelingen.

Ontwikkelingen vanuit de business

De business verandert, enerzijds door ontwikkelingen in de markt en anderzijds door verandering van strategie. Periodiek vindt overleg plaats om te monitoren welke veranderingen de organisatie doormaakt.

Validatie functionaliteiten en businessbehoefte

Samen bepalen we of de ontwikkelingen vanuit de business invloed hebben op de bij ons afgenomen functionaliteiten. We valideren of de functionaliteiten nog afgestemd zijn op de businessbehoefte.

Doorvoeren van vastgestelde aanpassingen

Op basis van de functionaliteitenvalidatie stellen we vast welke aanpassingen nodig zijn om de ICT-omgeving volledig af te stemmen op de businessbehoefte.

Het zorgcloud-
applicatie-
landschap

De juiste weg naar de cloud

De aard van de applicaties die jullie gebruiken is van grote invloed op het definitieve ICT-landschap. De ene applicatie leent zich nou eenmaal meer voor cloud dan de ander.

Het applicatielandschap vormt het uitgangspunt voor een gedegen cloudstrategie.

Om inzicht te krijgen in het applicatielandschap maken we een indeling met langs de horizontale as een verschil tussen onderscheidende applicaties (de applicaties waarmee de organisatie zich onderscheidt van de concurrentie) en generieke applicaties. Langs de verticale as onderscheiden we zorgondersteunende applicaties en zorgspecifieke kritische applicaties (zoals een ECD).

Op weg naar slimme zorg met iCura.

Korton helpt je in vier fases (klik op de blokjes voor meer info):
Ontdekken
Zorgstrategie
Interviews
Cloud Sourcing Strategie
Bepalen
Cloud Sourcing bepalen
Business Case
Design & Ontwerp
Migreren
Opbouw/uitrol
Migratie & Beschikbaar stellen
Adaptatie
Benutten
Zichtbaar blijven
Ondersteunen
Innoveren
Het zorgcloud-
applicatie-
landschap

De juiste weg naar de cloud

De aard van de applicaties die jullie gebruiken is van grote invloed op het definitieve ICT-landschap. De ene applicatie leent zich nou eenmaal meer voor cloud dan de ander.

Het applicatielandschap vormt het uitgangspunt voor een gedegen cloudstrategie.

Om inzicht te krijgen in het applicatielandschap maken we een indeling met langs de horizontale as een verschil tussen onderscheidende applicaties (de applicaties waarmee de organisatie zich onderscheidt van de concurrentie) en generieke applicaties. Langs de verticale as onderscheiden we zorgondersteunende applicaties en zorgspecifieke kritische applicaties (zoals een ECD).